User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

  หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  •  หน้าที่และเป้าหมาย

           หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน โดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งด้าน Software และ Hardware และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พิทักษ์สิทธิ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
           เป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เพียงพอ ตรวจสอบได้ และลดขั้นตอนการทำงาน
 
  • ค่านิยมหน่วยงาน


           เน้นหลักการทำงานเป็นทีม ยึดแนวคุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยจิตบริการ และทำงานอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
  • ขอบเขตการให้บริการ

           1. ดูแลรักษาระบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
           2. เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้สารสนเทศร่วมกันได้
           3. ให้บริการจัดสรร ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน
           4. ให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ กับทุกหน่วยงานตามความเหมาะสม
           5. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
           6. หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ในการพิจารณา Spec เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ