User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

   
 
  • พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ

           + พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐

           + พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

           + พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

           + สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

           + สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 
  •  นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติ

           + ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษจิกายน  2560

           + นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย-แม่ข่าย   ปรับปรุงครั้งที่  4  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2560

 
  •  คำสั่ง

           + ประกาศ เรื่องมาตรการลงโทษกรณีฝ่าฝืนระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

 
  •  ข้อตกลง

           + (Service Level Agreement : SLA) ข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการศูนย์คอม  ปรับปรุงครั้งที่  4  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2560

          (Service Level Agreement : SLA) ฐานข้อมูลสำรอง  HOSxP  พร้อมใช้งาน  สมบูรณ์ถูกต้อง  ทันเวลา  ปรับปรุงครั้งที่  4  ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม  2560

 
  •  แนวทางปฏิบัติ

           + แผนการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบฯ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + แผนการจัดการความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + แผนการจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + แผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + แผนกู้คืนระบบ HIS ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกาศ ณ วันที่ 14 มิ.ย.60

           + หลักการเปลี่ยนรหัสผ่าน

           + นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงทางระบบ

           + ข้อตกลงมาตรฐานการให้บริการ

   
 
  • คู่มือการใช้งานระบบ HOSxP

          + ระบบนัดผู้ป่วย
          + การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
          + ระบบผู้ป่วยใน  (วีดีโอ)
          + ความสามารถระบบผู้ป่วยใน
          + คู่มือ(รวม) HOSxP PCU ฉบับเต็ม
          + คู่มือ HOSxP PCU เบื้องต้น
          + ระบบห้องยาผู้ป่วยใน
          + ระบบห้องยา
          + ระบบห้อง LAB
          + การสั่งหัตถการทันตกรรมผู้ป่วยใน
          + การสั่ง x-ray จากห้องทันตกรรม
          + การสั่ง Remed
          + การสั่ง Lab ล่วงหน้า
          การส่ง Refer
          + การส่ง Refer(PD)
          + การส่ง Consult
          + การลงข้อมูลการคลอด
          + การรับผู้ป่วยเข้าผ่าตัด
          + การพิมพ์หนังสือรับรองการตาย OPD
          + การพิมพ์หนังสือรับรองการตาย IPD
          + การทำกายภาพ IPD
          + ระบบงานห้องXray
          + ระบบงานห้องผ่าตัด OR
          + OPD ระบบคักรอง
          + manual_HOSxP คัดกรองมะเร็งเต้านม
          + manual_BCI คัดกรองมะเร็งเต้านม
          + 02-คู่มือระบบงานแพทย์แผนไทย HOSxP PCU
          + 01-คู่มือระบบงานแพทย์แผนไทย HOSxP
          + คู่มือ ระบบซักประวัติ
          + คู่มือการใช้งาน ระบบห้องตรวจแพทย์
          + คู่มือการใช้งาน ระบบงานทันตกรรม
          + การนำรายการ TRx รวมเข้ากับค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน
          + คู่มือการสั่งอาหารผู้ป่วยใน IPD
          + การปริ้นสติ๊กเกอร์ ER/OPD
          + เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล การเยี่ยมหลังคลอด (แม่)
          + วิธีการประกาศข่าว ส่งจดหมายใน HOSxP
          + เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูล การเยี่ยมหลังคลอด (ลูก)
          + คู่มือการใช้งาน ReferLink

คู่มือ ที่มา : บริษัท BMS (HOSxP)  และ โรงพยาบาลนครพนม

 
  • VDO สอนการใช้งานระบบ HOSxP

          + ระบบประชาสัมพันธ์

          + ระบบเวชระเบียน

          + ระบบตรวจสอบสิทธิ

          + ระบบซักประวัติ

          + ระบบนัดหมาย

          + ระบบห้องทำงานแพทย์

          + ระบบงานห้องฉุกเฉิน

          + ระบบคลินิกพิเศษ

          + ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง

          + ระบบทันตกรรม

          + ระบบชันสูตร

          + ระบบรังสีรักษา

          + ระบบแพทย์แผนไทย

          + ระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

          + ระบบการเงิน

          + ระบบห้องผ่าตัด

          + ระบบงานทะเบียนผู้เสียชีวิต

          + ระบบผู้ป่วยใน

          + ระบบงานโภชนาการ

          + ระบบกายภาพ

          + ระบบส่งเสริมสุขภาพ 

          + ระบบวิสัญญี

          + ระบบระบาด

          + ระบบงานห้องคลอด

          + ระบบคลีนิกพิเศษเบาหวาน-ความดัน

 คู่มือ ที่มา : บริษัท BMS (HOSxP) 

******************************************