User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 


      โรงพยาบาลหนองบัวลำภูก่อตั้งในปีพุทธศักราช  ๒๔๘๖    ในฐานะเป็นสุขศาลา ต่อมาในปีพุทธศักราช  ๒๕๐๖ ปรับเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง     ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๗      เลื่อนฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย พุทธศักราช  ๒๕๑๙  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๑๐  เตียง  พุทธศักราช  ๒๕๒๑   เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง  และในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๖๐  เตียง  
     
 ในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๖  มีพระราชบัญญัติยกฐานะอำเภอหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนองบัวลำภู  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเป็นโรงพยาบาลทั่วไปกรอบพิเศษ  ๒๐๐  เตียง   แต่เนื่องจากสถานที่โรงพยาบาลเดิมไม่สามารถขยายพื้นที่ได้  กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่สาธารณะ  ที่ทางจังหวัดเตรียมไว้ จำนวน ๑๐๗ ไร่  งบประมาณที่ได้รับในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๕๘๓  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด  ๔๐๐  เตียง ประกอบด้วย             พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับการเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปกลุ่ม ๑ เปิดบริการต่ำกว่า ๓๐๐ เตียง เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๒๒๘ เตียง มีการพัฒนาในการบริการขึ้นตามลำดับ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบริการ โดยเริ่มจาก การทำ ๕ ส. ESB, ISO PSO , HNQA , OD , และ HA  ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลหนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S ( ตติยภูมิ ) เปิดให้บริการ 323 เตียง  และผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA

สาขาที่เปิดให้บริการ


 ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ , สูติ - นรีเวชกรรม , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม , จักษุ , จิตเวช
โสต ศอ นาสิก , ทันตกรรม , เวชกรรมฟื้นฟู , รังสีวิทยา , อายุรศาสตร์โรคไต , ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ , เวชกรรมสังคม , เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช , ( รวม ๑๖ สาขา )


มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น

เขต ตำบลหนองบัว จำนวน ๒๑.๙๑๘ คน 
เขต อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จำนวน ๑๔๕.๗๑๒ คน  / ๒๕.๔๘๕ หลังคาเรือน / ๑๕๓ หมู่บ้าน / ๑๕ ตำบล
ทั้งจังหวัด จำนวน ๕๑๔.๘๔๖ คน / ๑๑๐.๔๔๔ หลังคาเรือน / ๖๘๗ หมู่บ้าน / ๕๙ ตำบล