User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

 

 

นายไพฑูรย์  ใบประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

e-mail : -

Tel. : -

   

 

 

   

 

นายสุริยันต์  ปัญหาราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

e-mail : -

Tel. : -

    

 

 

 

 

นายอภิชาติ   ลักษณะ

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

e-mail : -

Tel. : -

 
 

 

 

 

 

นายวิชัย กุลตังวัฒนา

รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

e-mail : -

Tel. : -

 

   

 

 

 

 

นางสาวไอรดา  สายปัญญา

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

e-mail : -

Tel. : -

   

 

 

 

 

นางนิตยา  พันธ์งาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

e-mail : -

Tel. : -

   

 

 

 

 

นางศุภลักษณ์  โชติสุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

e-mail : -

Tel. : -