ประกาศ เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานบริษัทในเครือ หมูณัฐ กรุ๊ป (บริษัท พีแอนเจมีท โปรดักส์ จำกัด , บริษัท หมูณัฐ จำกัด ,บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
เดือนกันยายน 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
เดือนสิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู